اطلاعات

این سامانه در حال حاضر ۵ دامنه دارد

دامنه ارتباط: دارالقرآن
دامنه معماری: رجا

همکار

این سامانه در حال حاضر ۵ دامنه دارد

دامنه دستمزد: آذرآب
دامنه آموزش: دارالقرآن
دامنه آزمون: دارالقرآن

ابزار

این سامانه در حال حاضر ۷ دامنه دارد

دامنه ساختار: تارا
دامنه نگهداری: تارا, یاتاقان
دامنه پروژه: تارا